กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายกาจพล ฮาดคะดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3