กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัตรดา ศรีพิพัฒนะกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5