กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรชิตา ภูล้อมทาง
พี่เลี่ยงเด็กพิการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเบญจวรรณ อุตะโม
เจ้าหน้าที่ธุรการ