กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรชิตา ภูล้อมทาง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเบญจวรรณ อุตะโม
พนักงานธุรการ