กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเวช นันนิยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายสมพร แพงด้วง
นักการภารโรง