กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอานนท์ หงษ์ทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6