กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชระ ไมยะปัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิชญา กุลชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3