กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภารัตน์ คาระวะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3