กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกรัตน์ เมืองโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุภารัตน์ คาระวะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3