กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชร์นภพร นาทราย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชวัลลักษณ์ ลืออำนาจ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1