ปฐมวัย

นางณัฐติยา สารวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวปัทมวรรณ คนไว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2