หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลAdobe Acrobat Document O27 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.19 MB
Adobe Acrobat Document O27 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.87 MB
Adobe Acrobat Document O27 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
Adobe Acrobat Document O27 การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.77 KB
Adobe Acrobat Document O27 การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 846.46 KB
Adobe Acrobat Document O27 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.47 KB
Adobe Acrobat Document O27 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB