ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2566  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  โดยท่าน  ผอ. ความสุข  ไชยผง  ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย  ของนักเรียนชั้นอนุบาล  3  และพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2565   มีนักเรียนที่เรียนจบตามหลักสูตร  ดังนี้
     1.  จบการศึกษาปฐมวัย  คือนักเรียนชั้นอนุบาล  3  จำนวน  18  คน  เป็นนักเรียนชาย  จำนวน  5  คน  นักเรียนหญิง  จำนวน  13  คน  
     2.  จบการศึกษาภาคบังคับ  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รุ่นที่  24  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน    บ้านหนองค้าโคกกุง  จำนวน  32  คน  เป็นนักเรียนชาย  จำนวน  16  คน  นักเรียนหญิง  จำนวน  16  คน  รวมทั้งสิ้น  50  คน  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

     1.  เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี  เป็นขวัญและกำลังใจ  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
     2.  เพื่อจะใช้เป็นกิจกรรมกระตุ้น  เตือนให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา  ของโรงเรียนในแต่ละ
ปีได้ตระหนัก  และมีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่  สำหรับการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
     3.  เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์  ความรักความผูกพัน  ความเอื้ออาทรระหว่างนักเรียน  คณะครู 
และโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  ให้แนบแน่น  และมั่นคงยืนยาวตลอดไป


โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,08:55   อ่าน 39 ครั้ง