ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 นำโดยท่าน ผอ.ความสุข ไชยผง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
อดทน มีความตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหาและเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับชีวิตจริง

โดยการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่
ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,14:06   อ่าน 18 ครั้ง