ภาพกิจกรรม
การสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้ดำเนินการสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,14:51   อ่าน 13 ครั้ง