ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยท่าน ผอ.ความสุข ไชยผง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป. 5 - ม.3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนตามสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียน การดำเนินชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,09:37   อ่าน 19 ครั้ง