ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2565 สถานที่สอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก  ตำบลโพธิ์ตาก   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ในวันเสาร์  ที่  11  กุมภาพันธ์  2566  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ณ  โรงเรียนสุนทรวิจิตร  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ในวันอาทิตย์  ที่  12  กุมภาพันธ์  2566 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
วัตถุประสงค์การสอบเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,15:36   อ่าน 14 ครั้ง