ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อพร้อมเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัล
ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง มา ณ โอกาสนี้โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,16:17   อ่าน 26 ครั้ง