ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันขึ้น
ปีใหม่ของไทยเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการวันปีใหม่ขึ้น 
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
          2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด
          3.  ส่งเสริม  อนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันโพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2566,11:51   อ่าน 27 ครั้ง