ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,09:59   อ่าน 24 ครั้ง