ภาพกิจกรรม
หนองค้าโคกกุง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านหนองค้า
โคกกุง ”หนองค้าโคกกุง เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด


โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,16:20   อ่าน 9 ครั้ง