ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า
โคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา
2565  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ได้ให้นักเรียนเรียนรู้และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

 

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,12:00   อ่าน 12 ครั้ง