ภาพกิจกรรม
การประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค ภาตคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เมื่อนักเรียนเรียนจบในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ หรือนำความรู้ไปถ่ายทอด และสามารถที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,07:46   อ่าน 8 ครั้ง