ภาพกิจกรรม
การประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับ สพป.นพ.1

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เมื่อนักเรียนเรียนจบในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ หรือนำความรู้ไปถ่ายทอด และสามารถที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 


โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,12:42   อ่าน 10 ครั้ง