ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน พร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัล แม่ดีเด่น ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกนั้นมีความกตัญญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดด้วย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,11:12   อ่าน 14 ครั้ง