ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และนำนักเรียนร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดบ้านโคกกุง และวัดศรีสะอาด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ให้สืบทอดต่อไป
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,14:08   อ่าน 14 ครั้ง