ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรม โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
เมื่อว้นที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ดังนี้
     1.  กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 6
     2.  กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ 
ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 4
     เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป


โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,11:29   อ่าน 20 ครั้ง