คณะผู้บริหาร

นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892751555
อีเมล์ : nongkhakhokkung@gmail.com