ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.6 KB 2
ปฏิทินนับวันมาเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 14
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.89 KB 2
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141 KB 2
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.59 KB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.39 KB 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.77 KB 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาประวัติศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 968.03 KB 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 2
หลักสูตรปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.07 KB 1
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 4
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.54 KB 2
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 6
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1
SAR ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 1
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 707.55 KB 3
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.68 KB 2
SAR 2564 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 4