อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คำขวัญ/สี
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คำขวัญ/สี
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย ”

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
คำขวัญประจำโรงเรียน
“ เคร่งจรรยา  วิชาชาญ  การงานดี  หลีกเลี่ยงยาเสพติด  เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ”

 
 สีประจำโรงเรียน
สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็งหรือความอดทน
          สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ