ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน รว
ชาย หญิง
อนุบาล  2 1 10 8 18
อนุบาล  3 1 11 8 19
รวม 2 21 16 37
ประถมศึกษาปีที่  1 1 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่  2 1 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่  3 1 6 11 17
ประถมศึกษาปีที่  4 1 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่  5 1 14 6 20
ประถมศึกษาปีที่  6 1 10 8 18
รวม 6 59 56 115
มัธยมศึกษาปีที่  1 1 13 20 33
มัธยมศึกษาปีที่  2 1 18 19 37
มัธยมศึกษาปีที่  3 1 5 18 23
รวม 3 36 57 93
รวมทั้งหมด 116 129 245