คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
     (1) เด็กชายจิราวัฒน์  โลสันตา                                               ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง ประธาน
     (2) เด็กหญิงวริศรา  สมอาสา                                                  ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง รองประธาน
     (3) เด็กหญิงอารี  จุลพล                                                        ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง รองประธาน
     (5) เด็กหญิงกชกร  สายสะอาด                                               ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง เลขานุการ
     (6) เด็กหญิงกรรณีการ์  ลาโขง                                               ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง เหรัญญิก
     (8) เด็กหญิงกชกร สารีเพ็ง                                                    ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
     (9) เด็กชายวิศรุต  กันหามี                                                     ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง สวัสดิการ
     (10) เด็กชายผณธร  แก้วนิวงค์                                              ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง สวัสดิการ
     (11) เด็กชายสุริยะ  แก้วหาวงค์                                              ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง กรรมการ
     (12) เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วใส                                             ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง กรรมการ