คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
     (1) เด็กหญิงสโรชา แฮดโท                                               ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง ประธาน
     (2) เด็กหญิงรัตนากร ผาตูม                                                ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง รองประธาน
     (3) เด็กหญิงศิลประภา ตุปันนา                                           ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง รองประธาน
     (5) เด็กหญิงพรนภา หมื่นลูกท้าว                                        ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง เลขานุการ
     (6) เด็กหญิงนภสร ผันสำลี                                                 ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง เหรัญญิก
     (8) เด็กหญิงวริศรา สมอาสา                                               ระดับชั้น ม.2 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
     (9) เด็กหญิงสุภัสทรา โคตรภูธร                                          ระดับชั้น ม.3 ตำแหน่ง สวัสดิการ
     (10) เด็กหญิงกชกร สารีเพ็ง                                               ระดับชั้น ม.2 ตำแหน่ง สวัสดิการ
     (11) เด็กหญิงอารี จุลพล                                                    ระดับชั้น ม.2 ตำแหน่ง กรรมการ
     (12) เด็กหญิงอรรัมภา กรมทำมา                                         ระดับชั้น ม.1 ตำแหน่ง กรรมการ