คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
1. นายไพบูลย์   ชัยนคร กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางกรรญา   พลอุ่น                  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางณัฐติยา  สารวรรณ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
4. นายทวี  สายสอาด  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายหลั๋น  ชัยอาคม        กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางรัชนก  เสนหยอด                      กรรมการผู้เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูสุขุมกัลยาณวาที กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายสมาน   สมบัติ                   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ กรรมการ / เลขานุการ