คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
1. นายลักษณ์  หาคม กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายไพบูลย์   ชัยนคร กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางณัติยา  สารวรรณ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
4. นายทวี  สายสอาด  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายกองลาภ  สายสะอาด กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายอัตพล  อันเพ็ง กรรมการผู้เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูสุขุมกัลยาณวาที กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นางไพทูล   หาคม กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ กรรมการ / เลขานุการ