ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ที่  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุกัน มาตรมูล ครูใหญ่ 2482-2484
2 นายดำ จันทรสิน ครูใหญ่ 2484-2500
3 นายเฉลิม ครูใหญ่ 2507-2509
4 สกลุพุทธา ครูใหญ่ 2521-2524
5 สกุลมาลัย ครูใหญ่  2524-2528
6 นายภูวนารถ ตั้งศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  2557-2561
7 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  2561-2565
   8  นายความสุข  ไชยผง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2565-ปัจจุบัน