ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
     พ.ศ. 2485  คณะครูและชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  กว้าง  8  เมตร  ยาว  11  เมตร  โดยยังคงอาศัยที่ศาลาวัดบ้านโคกกุง  และในปีนี้ได้เปิดสอนถึงชั้น  ป.4 
     พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูงบประมาณ 50,000  บาท  สร้างที่บ้านโคกกุง 
     พ.ศ. 2522  วันที่  17  พฤษภาคม  2522  ทางบ้านหนองค้าโคกกุง  ได้จัดสรรที่ดินให้กับทางโรงเรียน  ซึ่งเดิมมี  4  ไร่  ขยายเป็น  27  ไร่   
     พ.ศ. 2522  วันที่  25  ธันวาคม  2522  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  สร้างไว้ที่บ้านโคกกุง  งบประมาณ  75,000  บาท 
     พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนบ้านหนองค้า  เป็นโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ฉ  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  300,000  บาท  ได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำฝน  ขนาด  9 x 9 x 4  งบประมาณ  160,000  บาท 
     พ.ศ. 2524  คณะครู - ชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์และแรงงานสร้างหอประชุมชั่วคราว  สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน  และรางเก็บน้ำฝน  
     พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 401  5  ที่  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  30,000  บาท  ขุดสระน้ำ  ขนาน  55 x 75  เมตร  งบประมาณ  270,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช. 202  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  270,000  บาท 
     พ.ศ. 2526  คณะครู – นักการภารโรงได้สละทรัพย์สินส่วนตัวจัดทำสนามเด็กเล่นเป็นเงิน  2,000  บาท  และในปีนี้ได้สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ในบริเวณโรงเรียน  
     พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ 1  งบประมาณ  15,000  บาท 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  สองชั้น  6  ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้างส้วม  จำนวน  4  ที่  งบประมาณ  50,000  บาท 
     พ.ศ. 2535  วันที่  8  พฤษภาคม  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  งบประมาณ  1,639,614  บาท  ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม  2535 
วันที่  21  กรกฎาคม  2535  ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  2  หลัง  งบประมาณ  63,136  บาท 
     พ.ศ. 2537  วันที่  18  เมษายน  2537  ชาวบ้านและคณะครูได้บริจาควัสดุและแรงงาน   สร้างโรงอาหาร  ขนาด  21 x 6  เมตร  หลังคามุงกระเบื้อง  มูลค่า  155,000  บาท 
     พ.ศ. 2539  วันที่  15  มิถุนายน  2539  ได้รับงบประมาณแบบ  สปช. 105/29  2  ชั้น  4  ห้อง  งบประมาณ  1,640,000  บาท 
     พ.ศ. 2541  วันที่  10  มีนาคม  2541 คณะครู - ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน  แรงงาน  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า  ยาว  200  เมตร  เป็นเงิน  51,687  บาท