หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาล  2  และ  3
2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3