พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์
พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์

พันธกิจของโรงเรียน

          1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรม
          2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและได้ฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้
          3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีสติและสมเหตุสมผล  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
          4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          6.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          7.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 

เป้าหมายของโรงเรียน

ระดับการศึกษาปฐมวัย
             1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
             2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
             3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
             4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
             5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
             6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
             7. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
             8. มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             9. สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
             10. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
             11. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
 
 
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
            2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
            3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
            4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร
            5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
            6. เตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
            7. เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
            8. เสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
            9. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
            10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
            11. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
            12. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้อมนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
            13. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ
            14. ผู้เรียนมีสุขภาพดี  มีคุณธรรม  รักการออม
            15. ผู้เรียนเป็นคนมีคุณธรรมน้อมนำวิถีพอเพียง


กลยุทธ์การจัดการศึกษา
            1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
            2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
            3.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
            4.  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น