วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  มุ่งพัฒนาความรู้สู่อาชีพ  โดยยึดหลักคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา

 
ปรัชญาการจัดการศึกษา

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปัญฺญํ 
ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา