วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาการจัดการศึกษา

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปัญฺญํ 
ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา