ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
 
ที่ตั้ง  หมู่ที่  3  บ้านโคกกุง  ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่  31  ไร่  3  งาน  51  ตารางวา     
     พ.ศ. 2482  ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  1  ตุลาคม  2482  ศาลาวัดบ้านหนองค้า  หมู่ที่  1  ตำบลนาทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
     พ.ศ. 2482  มีชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนบ้านหนองค้า  มีนายสุกัน  มาตรมูล  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนชั้น  ป.1  มีนักเรียนทั้งหมด  52 คน 
     พ.ศ. 2483  นายคงฤทธิ์  ศิริสำรองรัตน์  ได้มาบรรจุและเปิดสอนชั้น  ป.2 
     พ.ศ. 2484  นายสุกัน  มาตรมูล  ย้ายไป
     พ.ศ. 2585  มีนายดำ  จันทรสิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ขยายชั้นเรียนชั้น  ป.3  ในปี  พ.ศ. 2485  คณะครูและชาวบ้าน
ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  กว้าง  8  เมตร  ยาว  11  เมตร  โดยยังคงอาศัยที่ศาลาวัดบ้านโคกกุง  และในปีนี้ได้เปิดสอนถึงชั้น  ป.4 
     พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูงบประมาณ 50,000  บาท  สร้างที่บ้านโคกกุง 
     พ.ศ. 2522  วันที่  17  พฤษภาคม  2522  ทางบ้านหนองค้าโคกกุง  ได้จัดสรรที่ดินให้กับทางโรงเรียน  ซึ่งเดิมมี  4  ไร่  ขยายเป็น  27  ไร่   
     พ.ศ. 2522  วันที่  25  ธันวาคม  2522  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  สร้างไว้ที่บ้านโคกกุง  งบประมาณ  75,000  บาท 
     พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนบ้านหนองค้า  เป็นโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ  ป.1  ฉ  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  300,000  บาท  ได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำฝน  ขนาด  9 x 9 x 4  งบประมาณ  160,000  บาท 
     พ.ศ. 2524  คณะครู - ชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์และแรงงานสร้างหอประชุมชั่วคราว  สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน  และรางเก็บน้ำฝน  
     พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 401  5  ที่  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  30,000  บาท  ขุดสระน้ำ  ขนาน  55 x 75  เมตร  งบประมาณ  270,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช. 202  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  270,000  บาท 
     พ.ศ. 2526  คณะครู – นักการภารโรงได้สละทรัพย์สินส่วนตัวจัดทำสนามเด็กเล่นเป็นเงิน  2,000  บาท  และในปีนี้ได้สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ในบริเวณโรงเรียน  
     พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ 1  งบประมาณ  15,000  บาท 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  สองชั้น  6  ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้างส้วม  จำนวน  4  ที่  งบประมาณ 
50,000  บาท 
     พ.ศ. 2535  วันที่  8  พฤษภาคม  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  งบประมาณ  1,639,614  บาท 
ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม  2535 วันที่  21  กรกฎาคม  2535  ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  2  หลัง 
งบประมาณ  63,136  บาท 
     พ.ศ. 2537  วันที่  18  เมษายน  2537  ชาวบ้านและคณะครูได้บริจาควัสดุและแรงงาน   สร้างโรงอาหาร  ขนาด  21 x 6  เมตร 
หลังคามุงกระเบื้อง  มูลค่า  155,000  บาท 
     พ.ศ. 2539  วันที่  15  มิถุนายน  2539  ได้รับงบประมาณแบบ  สปช. 105/29  2  ชั้น  4  ห้อง  งบประมาณ  1,640,000  บาท 
     พ.ศ. 2541  วันที่  10  มีนาคม  2541 คณะครู - ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน  แรงงาน  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า  ยาว  200  เมตร 
เป็นเงิน  51,687  บาท 
วันที่  16  พฤษภาคม  2540  ได้รับอนุมัติเปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชั้น  ม.1  มีนักเรียน  24  คน